Privatlivspolitik Hornum Borgerforening og Omegn (herefter benævnt HBF)

Opdateret marts 2023


Dataansvar

HBF behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der til sikring af en fair og gennemsigtig behandling fortæller dig, hvordan vi behandler ding personoplysninger.


Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er er nædvendige, med mindre, du selv har bedt om sletning forinden.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Formand Karin Sandø er datansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Karin Sandø

Vandværksvej 9 B, Hornum, 9600 Aars

Tlf. 2086 6675

hornumborgerforening@outlook.com


HBF behandler følgende personoplysninger i foreningen

  • Registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer

  • Registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

 Opbevaring af personoplysninger:

  • Noteret på papir (ved personlig indmeldelse i foreningen) foreligger forsvarligt hos kassereren
  • Medlemsliste styres af kassereren, næstformand og sekretær

Her får vi oplysninger fra

Alle registrerede oplysninger udleveres af medlemmet.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til udsendelse af information samt PBS ifm betaling af kontingent.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

  • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle oplysningerne (interesseafvejningsreglen)
  • At det er nødvendigt for at opfylde betingelserne for betaling via PBS
  • Behandling med samtykke

Formålene:

Formålet med behandling af personoplysninger er at drive borgerforeningen så updateret som muligt samt lovligt,

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

Der vil sjældent – måske aldrig – være brug for at sende noget til din mailadresse, ej heller at ringe til dig, men som nævnt tidligere, er det informationer, der skal afstemmes ift betaling via PBS.

Samtykke

Ved medlemskab i Hornum Borgerforening giver du samtidig samtykke til, at vi i din medlemsperiode opbevarer nødvendige personoplysninger forsvarligt.

Du kan til enhver tid kræve, at billeder, personlige oplysninger mm fjernes fra alt, der vedrører Hornum Borgerforening. Dette kræver dog, at du skriftligt retter henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens medlemmer samt telefonnummer findes i borgerforeningens infoskab udenfor Brugsen, på infoskærm i Brugsen, på www.hornumogomegn.dk samt på facebook: Hornum Borgerforening.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til 3. part – de forbliver i Hornum Borgerforenings bestyrelse.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Alle dine oplysninger opbevares forsvarligt hos de relevante bestyrelsesmedlemmer og slettes på din anmodning.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores facebookside Hornum Borgerforening samt på hjemmesiden www.hornumogomegn.dk.

Alle dine oplysninger opbevares forsvarligt hos de relevante bestyrelsesmedlemmer og slettes på din anmodning.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores facebookside Hornum Borgerforening samt på hjemmesiden www.hornumogomegn.dk.