Privatlivspolitik Hornum Borgerforening og Omegn

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 24. juni 2022

Hornum Borgerforening og Omegns dataansvar

HBF behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, med mindre du selv har bedt om sletning forinden.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Formand Karin Sandø er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formand Karin Sandø

Adresse:           Vandværksvej 9 b, Hornum, 9600 Aars

Telefonnr.:        2228 6060

Mail:                sandokarin@hotmail.com

facebook:         Hornum Borgerforening

Hjemmeside:    www.hornumogomegn.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger i foreningen:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

 Opbevaring af personoplysninger:

 • Noteret på papir (ved personlig indmeldelse i foreningen) foreligger forsvarligt hos kassereren
 • Medlemsliste styres af kassereren, næstformand og sekretær

Her får vi oplysninger fra

Alle registrerede oplysninger udleveres af medlemmet.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til udsendelse af information samt PBS ifm betaling af kontingent.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle oplysningerne (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde betingelserne for betaling via PBS
 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formålet med behandling af personoplysninger er at drive borgerforeningen så updateret som muligt samt lovligt,

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

Der vil sjældent – måske aldrig – være brug for at sende noget til din mailadresse, ej heller at ringe til dig, men som nævnt tidligere, er det informationer, der skal afstemmes ift betaling via PBS.

Samtykke

Ved medlemskab i Hornum Borgerforening giver du samtidig samtykke til, at vi i din medlemsperiode opbevarer nødvendige personoplysninger forsvarligt.

Du kan til enhver tid kræve, at billeder, personlige oplysninger mm fjernes fra alt, der vedrører Hornum Borgerforening. Dette kræver dog, at du skriftligt retter henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens medlemmer samt telefonnummer findes i borgerforeningens infoskab udenfor Brugsen, på infoskærm i Brugsen, på www.hornumogomegn.dk samt på facebook: Hornum Borgerforening.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til 3. part – de forbliver i Hornum Borgerforenings bestyrelse.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Alle dine oplysninger opbevares forsvarligt hos de relevante bestyrelsesmedlemmer og slettes på din anmodning.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores facebookside Hornum Borgerforening samt på hjemmesiden www.hornumogomegn.dk.


Borgerforeningens bestyrelse 2021 / 2022


Formand:

Karin Sandø tlf. 2228 6060


Næstformand:

Grethe Kjær Andersen tlf. 2295 5520


Uundværlige bestyrelsesmedlemmer:

Hans Warming tlf. 2031 1477

Signe Nøhr tlf. 2374 0605

Hans Frederiksen tlf. 2014 5471

Denis Mølgaard tlf. 2144 7180


Kontakt os via mail på hornumborgerforening@outlook.com

 

- eller klik her 
Borgerforeningens underudvalg - kontakt bestyrelsen for mere information


 • HjertekædeHornum (hjertestarterkorps under alarmcentralen 112) Korpset alarmes via sms fra alarmcentralen i samme øjeblik som ambulanceberedskabet alarmeres. Vi arbejder tæt med Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland


 • Hornum Nabohjælp - via facebook gruppen bliver du opdateret med råd, ideer og information, der er relevant for, at vi kan passe godt på hinanden. Der er Nabohjælp skilte i byen og vi ønsker flere opsat. Nabohjælp dækker blandt andet også sikkerhed i byen, såsom reflekser, kontakt til kommunen vedr. advarselstavler, oplysning om færdselsregler, tryghedssamtaler med borgere


 • Byforskønnelse - borgerideer er grundlaget for udvikling af vores by


 • Staionsbygning/Hærvejs herberg


 • Flagallé (bestilles 14 dage i forvejen) - Kontakt Hans Frederiksen tlf. 2046 1301


 • Julebelysning - Kontakt Jesper Madsen tlf. 4070 8803


 • Torvedag - Kontakt bestyrelsen eller Hornum Kro/Tove tlf. 9966 1301


 • Bankospil til Septembermarkedet


 • Vaskehold, der året rundt sørger for, skilte mm ser fine og indbydende ud


Alle "hænder" er frivillige/ulønnede
Priser for medlemsskab af borgerforeningen - vi har PBS


Årligt kontingent - gældende fra Torveaften til Torveaften i august:


 • Husstand kr. 150,-
 • Pensionister kr. 100,-
 • Erhvervsdrivende kr. 250,-


Husk at påføre navn, adresse, email samt telefonnummer

 • Konto nr. 9336 2076 93 7519
 • Mobilepay 98 288


Ønsker du yderlig hjælp, kan du nemt kontakte et bestyrelsesmedlem
 🎵  "Du har brug for os andre og vi har brug for dig" 🎵
Alle kan bestille byens flagallé

Flagallé opsættes ved festlige lejligheder og kan bestilles af både private, foreninger samt virksomheder.


 • Kontakt Hans Frederiksen tlf. 2046 1301 senest 14 dage før ønsket opsætningsdato
 • Pris flagallé kr. 450,-
 • Pris flagallé medlemmer af Hornum Borgerforening kr. 350,-
 • Pris flagallé foreninger kr. 300,-Ønsker du at være på flagholdet, så kontakt Hans Frederiksen.

Du er ikke bundet til en kontrakt, men bliver kontaktet fra gang til gang og spurgt, om du har mulighed for at hjælpe med opsætning, nedtagning eller begge.🎵 "Det er min store dag idag, i aften har vi gilde" 🎵