webmaster  

Velkommen til Hornum og Omegn.dk 
             - byen hvor sammenholdet er stærkt!
 
 

Arkiv
Busruter
Digital kamera
Gæstebog
Kalender
Links

Nabohjælp

 

 

 

 

 - Diverse 

 

Nabohjælp

 

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt for foreningen Hornum Nabohjælp er gældende for alle borgere med tilknytning til Hornum og omegn, som ønsker at være medlem af HN.

 Alle valg/afstemninger er gyldige ved håndsoprækning, med mindre minimum én person forlanger skriftlig afstemning. I så fald skal dette ske af respekt for demokratiet.

 Formanden er bemyndiget til om nødvendigt at træffe afgørelse alene om, hvorvidt sagen skal videresendes.

 HN vil bla arbejde for følgende tiltag i Hornum og omegn:  

  • Vagtpatrulje til patruljering i byen under større arrangementer

  • Oplysning om nabohjælp – hvor, hvordan, hvornår

  • Udbyde kurser indenfor bla brandbekæmpelse, førstehjælp og sikker i trafikken

§1

Kriterier for medlemskab

Alle borgere med tilknytning til Hornum og omegn har mulighed for medlemskab.

Et medlem er at regne som gyldigt, når husstanden er tilmeldt foreningens medlemsliste og kan herefter deltage i alle møder, arrangementer og generalforsamlinger.

Det forventes, at alle vedtægtsparagraffer respekteres.

Alle gyldige medlemmer er valgbare og har valgret.

Medlemsliste foreligger hos bestyrelsen.

§2

Kriterier for ophør af medlemskab

Et medlem kan til enhver tid skriftligt opsige sit medlemskab til den 1. i måneden (sms, facebook-besked eller mail), dog kan indbetaling af kontingent ikke returneres, såfremt dette er indgået på foreningens konto.

Fraflytter et medlem byen, bedes man give besked til Hornum Nabohjælp hurtigst muligt.

Ved bevidst brud på/misligholdelse af foreningens vedtægter og tillid, kan et medlem opsiges skriftligt af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning,

§3

Bestyrelsen

Bestyrelsen består minimum af formand, kasserer og 3 medlemmer (Et medlem af bestyrelsen kan også være kasseren – der skal minimum være 3 personer i alt). Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer i utide, kan ”hurtigvalg” foretages ved skriftlig orientering til medlemmerne (se §4).

Bestyrelsen kan til enhver tid foreslå- og nedsætte udvalg til varetagelse af arrangementer/opgaver, der er i foreningens interesse.

Bestyrelsen skal være lydhør over for medlemmerne.


§4

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen vælges for 2 år, men for at undgå total udskiftning sidder minimum 2 personer fra ”gammel” tid også i den nyvalgte bestyrelse.

Hurtigvalg kan ske ved at siddende bestyrelse skriftligt foreslår et medlem, der sidder indtil næste generalforsamling.

Alle gyldige medlemmer er valgbare og har valgret.

§5

Generalforsamling

Der skal indkaldes til generalforsamling via facebook-begivenhed med minimum 4 ugers varsel. Dette skal ske skriftligt i.h.t. medlemsliste og dagsorden skal uploades.

Generalforsamlingen dateres i september måned og referat herfra uploades på vores facebook-gruppe samt kan rekvireres hos formanden.

Ændringer i fuldmagten til foreningskontoen skal ske skriftligt hurtigst muligt til vores bank.

Dagsordnen skal som minimum have følgende standardpunkter (rækkefølgen er valgfri):  

  • Velkomst v/formanden

  • Beretning v/formand

  • Økonomi v/formand og kasserer

  •  Eventuelt

§6

Ophør af foreningen

Der er ingen regler for ophør af foreningen, men er der ikke nok medlemmer til at stille en bestyrelse, har foreningen i sig selv intet formål.

Ved ophør doneres foreningens beholdning til foreningslivet i Hornum.

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kalender

Gæstebog

Links  

  Skærm anbefales 1024x768 pixel